NiCd Accus 1.6 – 4.5 Ah

镍镉电池

产品描述

 • 耐高温的镍镉电池,适用于应急照明装置
 • 4年的设计寿命
 • 一年保修期

特性

 • 恒流高温操作--取决于使用的应急照明单元(参考各自的应急控制设备数据表)
 • 高温下良好的充电特性
 • 充电完成后能长久保持电量
 • 优质的制造商
 • 具有多种配置
 • 与扁插头或插头连接器的简单连接
 • 带有塑料的固定螺帽和连接线
 • 带有安装端盖的电子连接线
 • 适用于符合IEC 60598-2-22标准的应急照明设备
滚动翻阅表格
Ordering data
Type Article number (1) 容量 Packaging, carton Packaging, outer box Weight per pc.
NiCd D cells – stick
Accu-NiCd 2A 55 89800092 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.255 kg
Accu-NiCd 3A 89895960 4.2 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.386 kg
Accu-NiCd 4A 55 89800089 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.500 kg
Accu-NiCd 5A 89895973 4.2 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.640 kg
NiCd D cells – stick + stick
Accu-NiCd 4C 89895978 4.2 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.530 kg
Accu-NiCd 5C 55 89800090 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.620 kg
Accu-NiCd 6C 55 89800388 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.756 kg
NiCd D cells – side by side
Accu-NiCd 3B 55 89800384 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.380 kg
Accu-NICD 4B 55 89800385 4.5 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.460 kg
NiCd Cs cells – stick
Accu-NiCd C 3A 89899743 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.190 kg
Accu-NiCd C 4A 89899692 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.220 kg
Accu-NiCd C 5A 89899695 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.249 kg
Accu-Nicd C 6A 89899698 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.296 kg
NiCd Cs cells – stick + stick
Accu-NiCd C 4C 89899694 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.198 kg
Accu-NiCd C 5C 89899697 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.143 kg
Accu-NiCd C 6C 89899699 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.144 kg
NiCd Cs cells – side by side
Accu-NiCd C 4B 89899693 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.206 kg
Accu-NiCd C 5B 89899696 1.6 Ah 5 pc(s). 25 pc(s). 0.249 kg
Certificates:
CE
RoHs
Technical data
Battery voltage per cell 1.2 V
Min. battery casing temp. (design life of 4 years) + 5 °C
Max. battery casing temp. (design life of 4 years) Refer to emergency control gear datasheet
滚动翻阅表格
Specific technical data
Type Article number (1) Figure Number of cells 容量 长 L Hole spacing D 宽度 B 高 H
NiCd D cells – stick
Accu-NiCd 2A 55 89800092 1 2 4.5 Ah 152 mm 140 mm 36 mm 35 mm
Accu-NiCd 3A 89895960 1 3 4.2 Ah 210 mm 198 mm 36 mm 35 mm
Accu-NiCd 4A 55 89800089 1 4 4.5 Ah 269 mm 257 mm 36 mm 35 mm
Accu-NiCd 5A 89895973 1 5 4.2 Ah 328 mm 316 mm 36 mm 35 mm
NiCd D cells – stick + stick
Accu-NiCd 4C 89895978 2 4 4.2 Ah 152 mm 140 mm 36 mm 35 mm
Accu-NiCd 5C 55 89800090 2 5 4.5 Ah 152 + 210 mm 140 + 198 mm 36 mm 35 mm
Accu-NiCd 6C 55 89800388 2 6 4.5 Ah 210 mm 198 mm 36 mm 35 mm
NiCd D cells – side by side
Accu-NiCd 3B 55 89800384 4 3 4.5 Ah 63 mm 32 x 40 mm 98 mm 35 mm
Accu-NICD 4B 55 89800385 4 4 4.5 Ah 63 mm 64 x 40 mm 131 mm 35 mm
NiCd Cs cells – stick
Accu-NiCd C 3A 89899743 1 3 1.6 Ah 164 mm 152 mm 26 mm 26 mm
Accu-NiCd C 4A 89899692 1 4 1.6 Ah 206 mm 194 mm 26 mm 26 mm
Accu-NiCd C 5A 89899695 1 5 1.6 Ah 249 mm 237 mm 26 mm 26 mm
Accu-Nicd C 6A 89899698 1 6 1.6 Ah 292 mm 280 mm 26 mm 26 mm
NiCd Cs cells – stick + stick
Accu-NiCd C 4C 89899694 2 4 1.6 Ah 121 mm 109 mm 26 mm 26 mm
Accu-NiCd C 5C 89899697 2 5 1.6 Ah 164 + 121 mm 152 + 109 mm 26 mm 26 mm
Accu-NiCd C 6C 89899699 2 6 1.6 Ah 164 mm 152 mm 26 mm 26 mm
NiCd Cs cells – side by side
Accu-NiCd C 4B 89899693 3 4 1.6 Ah 148 mm 40 x 96 mm 54 mm 25 mm
Accu-NiCd C 5B 89899696 3 5 1.6 Ah 148 mm 40 x 96 mm 54 mm 25 mm
认证 / 符合性声明
型号      物品号      认证     
认证 ()
滚动翻阅表格